Slide 1

ABOUT US

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท


บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด

บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด อยู่ในสายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ของบริษัท Samart Telcoms PCL. ซึ่งถือหุ้นอยู่ 100% โดยบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัดประกอบธุรกิจให้บริการด้านออกแบบ รับเหมา ติดตั้ง ให้การสนับสนุนแก้ปัญหา ให้เช่า และเป็นที่ปรึกษาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning/SAP ERP) และระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องแบบครบวงจร โดยให้บริการด้านการออกแบบระบบธุรกิจและรับเหมาวางระบบดังกล่าว โดยศึกษาความต้องการและเสนอบริการที่เหมาะสมแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์การพิมพ์บิลและรับชำระเงิน ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงาน SAP ERP

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์

  • คิดและวิเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
  • ใส่ใจในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
  • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและแตกต่าง
  • เร่งผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
  • ร่วมงานกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
  • ขยายฐานการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในระดับสากล
  • ขยายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่คุ้มค่า
  • สร้าง “บริษัทฯ” ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของความเป็นเลิศ